Į mokymus

UAB „BUREAU VERITAS LIT” REGISTRACIJOS Į MOKYMO KURSUS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Dalyvio) ir UAB „Bureau Veritas Lit“ registracijos į mokymo kursus (toliau – Kursai) tvarką, nustatyti abiejų šalių teises, pareigas ir atsakomybes.

 

1.2. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Dalyvio ir UAB „Bureau Veritas Lit“ (toliau – Tiekėjas) (įmonės kodas 111512921, PVM mokėtojo kodas LT115129219 registruotas adresas ˗ Ukmergės g. 369A, LT 12142 Vilnius).

 

1.3. Dalyvis registracijos formos užpildymo metu spausdamas mygtuką „Registruotis“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

 

1.4. Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai bet kokie nuostoliai kyla dėl to, jog Dalyvis, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Tiekėjo Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

1.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Dalyviui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja registracijos formos į Kursus užpildymo momentu.

 

II. PRIVATUMO POLITIKA

 

2.1. Dalyvis, norėdamas dalyvauti Kursuose, turi užsiregistruoti užpildydamas registracijos formą. Dalyvis turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.

 

2.2. Dalyvio registracijos formoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Tiekėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su Kursų pravedimu.

 

2.3. Tiekėjas įsipareigoja informacijos apie Dalyvį neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Tiekėjo partnerius, teikiančius su Kursų pravedimu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims Dalyvio asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

  

III. SUTARTIES SUDARYMAS

 

3.1. Registracija į Kursus laikoma atlikta, kai Dalyvis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (tai yra, perskaitęs jas, pažymi laukelį „Su registracijos sąlygomis susipažinau“), paspaudžia mygtuką „Registruotis“. Šiuo veiksmu Dalyvis patvirtina savo dalyvavimą pasirinktuose Kursuose.

 

3.2. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) sudaroma ir tuomet, kai Dalyvis pateikia registracijos formą elektroniniu paštu. Nuo to momento Dalyvis yra įpareigotas už registraciją į Kursus sumokėti nustatytą kainą ir atvykti į Kursus nustatytu adresu ir laiku.

 

3.3. Kiekviena Sutartis, sudaryta elektroniniu būdu, yra saugoma Tiekėjo.

 

IV. PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

 

4.1. Kiekvienų Kursų kaina yra nurodyta registracijos formoje.  

 

4.2. Į Kursų kainą dalyviui įeina: mokomoji medžiaga, sertifikatas, pietūs ir kavos/arbatos pertraukėlės (jei nenumatyta kitaip).

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

 

5.1. Už dalyvavimą Kursuose pagal Sutartį Dalyvis apmoka pagal registracijos formoje pateiktus duomenis ne vėliau kaip likus 5 d. iki Kursų pradžios. Priešingu atveju registracija į Kursus yra panaikinama.

  

5.3. Pirkėjas apmoka už Kursus banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas Kursų, už kuriuos mokama, datą ir pavadinimą.

Apmokėjimą atlikti:

UAB „Bureau Veritas Lit“

Įmonės kodas 111512921

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A/s LT09 7044 0600 0054 1584

  

VI. EGZAMINO LAIKYMAS

 

6.1 Jei mokymo Kursų programoje yra numatytas egzamino laikymas, egzaminas turi būti laikomas pagal programoje numatytą tvarką ir terminus.

 

6.2. Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Dalyvis neišlaikė egzamino. Pinigai už mokymo kursus tokiu atveju nėra grąžinami, taip pat jei taip numato Kursų programa, gali būti neišduodamas ir atitinkamas Kursų pažymėjimas/sertifikatas.  

 

VII. KURSŲ DALYVIŲ, DATOS KEITIMAS ARBA ATŠAUKIMAS

 

7.1. Užsiregistravusį Dalyvį gali pakeisti kitas tos pačios įmonės darbuotojas iki prasidedant kursams, prieš tai apie pakeitimus informuojant Tiekėją.

 

7.2.Jei Dalyvio dalyvavimas atšaukiamas likus mažiau nei 4 dienoms iki Kursų pradžios, grąžinama 50 proc. sumokėtos sumos.

 

7.3. Jei dalyvavimas konferencijoje „Kokybės diena“ atšaukiamas likus mažiau nei 3 dienoms iki konferencijos pradžios, pinigai nėra grąžinami.

 

7.4. Tiekėjas pasilieka sau teisę atšaukti Kursus ar pakeisti jų datą, iš anksto apie tai informavus Dalyvius. Atšaukus Kursus, Dalyviams grąžinama visa už juos sumokėta suma, pagal pateiktą prašymą. Jei pakeičiama Kursų data ir Dalyvis atsisako dėl to dalyvauti Kursuose, jam grąžinama visa sumokėta už Kursus suma.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 


UAB "Bureau Veritas Lit", Ukmergės g. 369A, Verslo centras "Kamanė" (už prekybos centro "Big"), Vilnius.
Tel.: (8 5) 239 5156 / 239 5070, Mob. tel. 8 656 09991, el. p. mokymai@bureauveritas.com